Záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je živnostník

Madam Oui

Nicole Školíková
Topoľčianska 20
851 05 Bratislava

IČO: 52948391
DIČ:

zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava, číslo: 110-286962 (ďalej len "predávajúci")

Kupujúci je:

a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)

b) fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Záručné podmienky

 1. Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom, a začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 3. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby.
 4. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 5. Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 6. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 7. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 8. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevzťahuje na;

 1. zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia;
 2. ak má tovar rovnaký vzhľad a vlastnosti, ako v čase jeho preberania a podpísania preberacieho protokolu, avšak Kupujúci má osobnú dilemu;
 3. nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania;
 4. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený;
 5. v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;
 6. vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.
 7. Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený.
 8. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 9. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 11. Ak sa vada týka len súčasti veci, kupujúci môže požadovať výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na výdajnom mieste. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list.
 2. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 7. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

5. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 10.9.2019. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
© 2020 Madamoui 
Designed by ML MEDIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram